Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Website Autosteigers.nl (“Website”).

Wij raden u aan deze Algemene Voorwaarden nauwkeurig door te lezen, voordat u overgaat tot gebruik van de Website dan wel adverteren op de Website van Autosteigers.nl. Adverteren middels de Website en gebruik van de Website van Autosteigers.nl betekent dat u deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Deze Algemene Voorwaarden worden regelmatig aangepast aan de actualiteit, het is daarom raadzaam deze voorwaarden te lezen. Voor het gebruik van de Website van Autosteigers.nl, geldt naast deze Algemene Voorwaarden alle toepasselijke wet− en regelgeving.


Disclaimer

Autosteigers.nl staat niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten; in geen geval is Autosteigers.nl aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Alle op deze website voorkomende afbeeldingen/merknamen van Autosteigers.nl zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toesteming van Martine Goldenbeld  worden gebruikt op welke wijze dan ook. 


Gegevens van bezoekers

 • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Autosteigers.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 • Autosteigers.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 • Autosteigers.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Autosteigers.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.


Cookies

Autosteigers.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Autosteigers.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.


Definities


Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1. Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn bij adverteren middels de Website van Autosteigers.nl, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.2. De Website: de Website Autosteigers.nl die in stand wordt gehouden door Autosteigers.nl;

1.3  Advertentie: een op de Website geplaatste of aangeboden advertentie;

1.4 Adverteerder: degene die een advertentie plaatst/wil plaatsen;

1.5 Gebruiker; degene die anders dan de adverteerder gebruik maakt van de Website;

1.6 Overeenkomst: een overeenkomst tussen Adverteerder en Autosteigers.nl.


Artikel 2 Toepasselijkheid.

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen adverteerders en Autosteigers.nl.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.


Artikel 3 Advertentie en plaatsing

3.1 Door het plaatsen van een Advertentie op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen de Adverteerder en Autosteigers.nl. Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven in de bijlage ´Adverteren op de Website´, alsmede deze Algemene Voorwaarden. Plaatsing op de Website vindt plaats gedurende een door Autosteigers.nl te bepalen termijn.

3.2 Door het plaatsen van een Advertentie op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen de Adverteerder en Autosteigers.nl. Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven in de bijlage´Adverteren op de Website´, alsmede deze Algemene Voorwaarden. Plaatsing op de Website vindt plaats gedurende een door Autosteigers.nl te bepalen termijn van 12 maanden. Na afloop van die periode verlengen wij het contract stilzwijgend voor 12 maanden. Een overeenkomst kunt u schriftelijk of per e-mail opzeggen. Dit dient u 1 maand vóór einde overeenkomst te doen. Als moment van opzegging geldt de datum waarop Autosteigers.nl uw opzegging heeft ontvangen. 

3.3 Autosteigers.nl spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Adverteerder reacties op zijn Advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website als mede o.a. het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel. Autosteigers.nl is uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die als gevolg van het gebruik maken van de Website tot stand komt tussen Adverteerder en Gebruiker.


Artikel 4. Inhoud van de Advertentie

4.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.

4.2 Ook voor het overige dient de inhoud van de Advertentie te voldoen aan de regels voor de inhoud van advertenties zoals weergegeven op de Website, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.

4.3 Autosteigers.nl behoudt zich het recht voor om uw advertentie te verwijderen van de Website, indien adverteerder op enige wijze handelt in strijd met de voorwaarden of aanwijzingen van het beheer niet volgt, onverminderd het recht van de webcommissie om nadere rechtsmaatregelen te treffen. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen: 

 • de informatie in de advertentie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het betreffende product op enige andere wijze schade veroorzaakt aan de eigendom van derden;
 • de inhoud van de advertentie of de verwijzingen discriminerende uitingen, porno materiaal bevat of anderszins onrechtmatig is.
 • advertentie naar de mening van Autosteigers.nl aanstootgevend is;
 • de informatie geplaatst niet overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve onjuist en onvolledig is;
 • er een vermoeden bestaat dat het gestolen producten betreft;
 • het betreffende product een vuurwapen of een daaraan gerelateerd product is;

De Adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.

4.4 De Adverteerder is verplicht er omgaand zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.


Artikel 5. Betaling/incasso

5.1 Voor het plaatsen van een Advertentie dient door de Adverteerder 14 dagen vóór contractdatum te worden betaald.

5.2 Indien sprake is van een betaalde Advertentie draagt Autosteigers.nl er zorg voor dat de Advertentie wordt geplaatst op de Website nadat de Adverteerder de betaalprocedure zoals vermeld in de bijlage “adverteren op de Website’ juist heeft doorlopen.

5.3 Autosteigers.nl is gerechtigd de Adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van de Website indien de Adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.

5.4 Indien betaling uitblijft en Autosteigers.nl genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, komen alle daarvoor gemaakte kosten, met een minimum van 500,- euro,
voor rekening van Adverteerder.

5.5 Ontvangen betalingen worden door Autosteigers.nl niet gerestitueerd. Wel kunnen betalingen onder omstandigheden (ter beoordeling door Autosteigers.nl) worden toebedeeld aan het tegoed van Adverteerder.


Artikel 6. Vrijwaring

6.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de Advertentie en/of de in de Advertentie aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronderrechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstoot gevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.

6.2 Adverteerder vrijwaart Autosteigers.nl tegen alle aanspraken van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een Overeenkomt. De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Autosteigers.nl moeten worden gemaakt.


Artikel 7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1 Autosteigers.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de Website maken. Autosteigers.nl is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.

7.2 De informatie die door Autosteigers.nl zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Autosteigers.nl niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.

7.3 De aansprakelijkheid van Autosteigers.nl voor haar verplichtingen op grond van de met de Adverteerder gesloten overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de Adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de Advertentie.

7.4 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 8. Gebruik van persoonsgegevens

8.1 Autosteigers.nl legt de Persoonsgegevens die door Adverteerders worden ingevuld voor het gebruikmaken van de Website vast. Adverteerders staan in voor de juistheid van de opgegeven gegevens.

8.2 De Persoonsgegevens zullen aangewend worden om betalingen aan Autosteigers.nl mogelijk te maken.

8.3 Autosteigers.nl kan daarnaast gebruik maken van de Persoonsgegevens voor activiteiten op het gebied van analyse, siteverbetering en incidentele toezending van relevante informatie over de Website en over Autosteigers.nl (al dan niet in samenwerking met haar partners of afnemers). Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden verklaart Adverteerder zich daarmee akkoord.

8.4 Persoonsgegegevens zullen niet aan derden worden verstrekt behoudens wanneer hiervoor een technische noodzaak is en behoudens het voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de Website. In laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP adressen beschikbaar worden gesteld.


Artikel 9.

9.1 Autosteigers.nl spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

9.2 Autosteigers.nl garandeert niet:

 • dat Autosteigers.nl ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten;
 • en, dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken. 

9.3 Autosteigers.nl is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.


Artikel 10. Sites en diensten van derden

10.1 De Website en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar Websites van derden. Autosteigers.nl heeft geen zeggenschap over deze Websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Websites.

10.2 Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Autosteigers.nl is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.


Artikel 11. Uitsluiting

11.1 Autosteigers.nl behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden.

11.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Autosteigers.nl om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.


Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s , beeld - en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Autosteigers.nl respectievelijk haar licentiegevers.

12.2 Het is Gebruikers en Adverteerders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder toestemming van Autosteigers.nl.


Artikel 13. Slotbepalingen

13.1 Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.

13.2 Op de overeenkomst tussen Autosteigers.nl en de Adverteerder is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht.

13.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Autosteigers.nl worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.